صداي مردم:برخی مدیران یامعاونان سفارشی عزل و منتصب می شوند

بدون دیدگاه
جمعه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - کد خبر: 1337
برخی مدیران یامعاونان سفارشی عزل و منتصب می شوند

وقتی مدیراداره ویامعاون اداره ای دستوری و با سفارش نصب می‌شود، این فرد فردا از نصب کننده حرف‌شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می‌دهد و یک عده را محروم می‌کند

وقتی مدیراداره ویامعاون اداره ای دستوری و با سفارش نصب می‌شود، این فرد فردا از انتصاب کننده حرف‌شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می‌دهد و یک عده را محروم می‌کند.

حرفهایی که از ادارات وسازمان ها درشهرستان کنگان بگوش می رسد باعث تاسف وتفکر می باشد.نوع برخورد با کارکنان آن اداره یا سازمان وبدتر با ارباب رجوع .که این باعث تاسف می باشد. مسئولی که غیر کارشناسی،بدون داشتن ضوابت علمی وتخصصی انتصاب می گردد(تنها ملاک مدرک وسپس واسطه)بیشترین آسیب را اول به آن سازمان ،اداره و زیر سوال بردن آن،سپس آسیب به جامعه می رساند.شخصی که بدون داشتن تجربه ومتاسفانه عدم برخورد مناسب با ارباب ورجوع بر روی صندلی می نشیند باعث افت کاری ،استرس و… درکارکنان آن اداره می گردد که خصارت جبران ناپذیری را باعث وبانی می گردد.
متاسفانه دراداره شبکه بهداشت ودرمان(سرپرست ومعاون خانم اداره بصورت توهین آمیزوخطی باکارکنان برخوردمی کنند) ،آموزش وپرورش و ورزش وجوانان جابجای هایی صورت گرفته ویا بگوش میرسد که قرار است صورت گیرد که مخاطره آمیز می باشد واین زنگ خطری است برای شهر(که پشت بومی گرایی تعدادی پناه گرفتن).
ویازمانی که باید ازحق مردم درزمان ومکانهای مناسب دفاع کنند نمی کنند.
درزمان بازدید وزیرصنعت ومعدن از فاز۱۴ متاسفانه هیچ مسئول شهرکنگان مشاهده نگردید،درزمان وقوعه حادثه آتش سوزی دراسکله کنگان فرماندار شهر که مسئول ستاد بحران بود ضعف خود را نشان داد،بازهم در همان حادثه عدم آشنایی به تجهزات آتش نشانی و پمپ های مستقر دراسکله ضعف های مدیریتی را آشکار کرد چه کسی باید جواب گو باشد(نماینده دولت جناب فرماندار) واین همان گفته مارانشان می دهد
یعنی عدم توانایی وتنها شعاردادن وفاقد توانایی لازم را داشتن.
ودرنهایت اگرحادثه ای رخ دهدبایک جلسه درنهایت جابجایی وتمام،مردم این وسط چی هستن؟ بیژن.ن


برچسب ها: