امواج نیوز، با توجه به پنجمین اطلاعیه برگزاری اولین همایش تجلیل از برترین های کنگان در آذر ماه ٩۶ در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، کارآفرینی ( در سطح کشور وبین الملل )
موسسه مهر اندیش جوانان امروز کنگان در نظر دارد در این فاصله زمانی برای اخرین مهلت تمدید ارسال وتحویل مدارک أفراد واجد الشرایط برای متقاضیان فراهم نماید .

لذا خواهشمند است افراد واجد شرایط مدارک خود را تا پایان آبان ماه ۹۶ به شماره تلفن  ٠٩١٧٩٩٧٣۴۵٣  تلگرام نمایند. قابل ذکر است که این تاریخ آخرین تمدید این همایش می باشد.