امواج نیوز، فروشندگان و بازاریان کنگان در گفتگو با خبرنگار ما : مدیریت عرضه ی تره بار میوه وسبزی در کنگان به عهده کیست؟
این بازاریان که از گسترش فعالیت دستفروشان به موازات بازار میوه و تره بار ناراضی هستند: هرجای شهر به خصوص در حاشیه بلوار امام خمینی (ره ) از کنگان تا شهر بنک هر کس از هرکجا که دوست دارد می آید
وانت باری اش را پارک می کند وبساط پهن می کند.
این امر باعث خسارت به فروشندگان بومی و کسادی ورکود رونق بازار محلی شده است.